Thursday, May 7, 2015

Tantric Movement Massage intensive weekend

[Nederlandse vertaling beneden]

This Tantric Massage Intensive weekend workshop is for couples and all people who are willing to work together

When:

~ Date is not known yet
Where:
Il Cielo Oostzaanstraat 46 AmsterdamPrice and booking: 
200 E per person, 380 E per coupleThe price may change depends from the amount of participants. etc. Amount of the free places at that moment is up to 7, so to make sure better to book quickly. After you may be honored with School of Tantra Movement Tantra Movement Massage Certificate.
Bring organic cocos oil and towel if you can.
A more detailed program will be presented to the participants of the event.
Don't hesitate to ask the questions  mgriks@gmail.com ,
Sending email means confirming your reservation. 
You may check updates and invite your friends here: https://www.facebook.com/events/1436307700017574/

...Most important is connection. Bringing myself and you in to the state of energetic merging. If we are able to achieve that, everything will flow how it suppose to.
Deep healing may appear. Healing of your past, your presence, your future, healing of your body, your heart and your spirit, healing of your femininity and masculinity, healing of all other aspect of your life.
Deep sexual pleasure may occur too. In tantra we welcome sexual energy. Yes, we worship this sacred and creative power by keeping it in, instead of releasing and loosing it. We bring that energy called ecstasy in to the higher levels of your being like to the heart, that you will become more loving, or to the throat that your communication will improve, or to the head that you will become more creative and more spiritual. Its all up to us and energy flow.
Thankful that you may experience ecstasy not only in your genitals but also in all other parts of your body. Your life may never be the same ;)

This massage is a fusion of years of my own practice and study at The Rasayana Tantra Academy.
It is a mixture of techniques that I found are very powerful when used together.

This development is based on Neo Tantric massage, inspired in me mainly by
Margot Anand and Marjanne Hurks.
It has elements of Kum Nye - Tibetan tantric massage - that have been taught to me by Tara Long.
I use breath and energy techniques from Tantra Kriya Yoga which I learned mainly from Anand Rudra.
Then, when energy is fully awakened, I use energetic touch a la Andrew Barnes , which I learned the basics of from Flaviu Pop.
Finally, in Tantra Movement Massage I must also credit the influence of my ex, the great masseuse, tantrika and teacher Edyta Baghira Weber

These techniques used together create a 'dance' with 5 elements and energies between the bodies of the giver and receiver, together creating a sacred space for healing, pleasure, bliss, unblocking, liberation, full body orgasms and everything we allow to happen.

Other important principles included in Tantra Movement Massage are:
- no goal
- awareness; being here and now
- using sexual energy and moving it upwards, transforming it instead of releasing it (and losing it, as would be the goal in erotic massage)
- the presence of love

The Tantra Movement Massage workshop is conducted in two parts, where the second part is differs according to gender.

1.Intro - full body massage when we prepare the energy for the things to come...
2. a) Yoni massage
    b) Lingam massage

Yoni and lingam massages are used in different ways in other types of tantric massage.
There many important reasons for massaging the genitals.
Thankful yoni and lingam massage you may explore much higher types of orgasm and ecstasy than typical peak orgasm, what you may compare as kindergarten to university :)

Beside being a great source of pleasure, yoni massage can be a great source of healing for woman. There are many points where past memories are stored, along with emotional pain, conditioning, prejudices, anxieties, fears, angers, etc. Most of them are highly connected to our sexuality.

Lingam massage, especially when done in the neo tantric way, gives men a great opportunity to learn, exercise and experience the receiving part of his being. This, together with bringing upward energy and ecstasy, can open his heart – something very much needed in today's world not only by men but by women (as well as for more beautiful lovemaking).

It's not commonly known that the yoni and lingam are the most reflexologically active zones in the human body. By stimulating its different parts we are bringing health to all parts of the body.

This is why for me, one of the most important aspects of Tantra Movement Massage is to do it from the heart.
[Nederlandse vertaling]

Deze intensieve weekend is voor koppels of mensen die bereid zijn om samen te werken.


Wanneer:
~ Is nog niet bekend
Waar:
Il Cielo. Oostzaanstraat 46 Amsterdam

Prijs:
200 E per persoon, 380 E per paar.De prijs kan variëren afhankelijk van het aantal deelnemers, etc. Het aantal beschikbare plaatsen is op het moment 7, dus zorg er voor de zekerheid voor dat je snel boekt. Nadat u mag worden geëerd met de School Of Tantra Movement Massage Certificate.
Voor vragen schroom niet te mailen naar mgriks@gmail.com ,
Stuur een mailtje om je aanwezigheid bij de workshop te bevestigen

Hier kun je kijken voor updates, delen en je vrienden uitnodigen: https://www.facebook.com/events/1436307700017574/

Breng organische kokosolie en een handdoek als je kan.

...Het belangrijkste is verbinding. Mezelf en jou in de staat van in elkaar opgaan brengen. Als we in staat zijn dat te bereiken, zal alles stromen zoals het hoort.
Diepe genezing kan plaatsvinden. Genezing van je verleden, je heden, je toekomst, genezing van je lichaam, je hart en je geest, genezing van je vrouwelijkheid en mannelijkheid, genezing van alle andere aspecten van je leven.

Diep seksueel plezier kan ook opkomen. In tantra verwelkomen we seksuele energie. Ja, we aanbidden deze heilige en creatieve kracht door het binnen te houden, in plaats van het los te laten en kwijt te raken. We brengen die energie genaamd extase naar de hogere niveaus van ons wezen zoals het hart, zodat je liefdevoller wordt, of naar de keel zodat je communicatie zal verbeteren, of naar het hoofd zodat je creatiever zult worden. Het is allemaal aan ons en de energiestroom.

Dankbaar dat je extase niet alleen in je genitaliën kunt ervaren, maar ook in alle andere delen van je lichaam. je leven zal nooit meer hetzelfde zijn ;)

Deze massage is een combinatie van jaren eigen oefening en mijn studie aan de Rasayana Tantra Academy. 
Het is een combinatie van technieken die naar mijn ervaring in kracht toenemen zodra ze in combinatie worden gebruikt. 

Deze ontwikkeling, die voornamelijk gebaseerd is op Neo Tantrische massage, is bovenal geïnspireerd door Margot Anand en Marjanne Hurks. 
Het heeft elementen van Kun Nye - tibetaanse tantrische massage - die mij geleerd zijn door Tara Long. 
Ik gebruik ademhaling en energie technieken vanuit de Tantric Kriya Yoga, die ik geleerd heb van Anand Rudra.
Wanneer de energie volledig is ontwaakt, gebruik ik de energetische aanraking volgens Andrew Barnes, die ik geleerd heb van Flaviu Pop.
Als laatste, in de Tantra Movement massages wil ik ook de invloed van mijn ex vriendin vermelden, de geweldige masseuse, tantrica en lerares Edyta Baghira Weber.

Deze technieken samen creëren een 'dans' met de 5 elementen en energieën tussen de lichamen van de gever en de ontvanger, 
samen creëren ze een heilige plek voor heling, plezier, geluk, de-blokkeren, los laten, full body orgasmes en alles wat we toestaan om te gebeuren.


Andere belangrijke principes van Tantra Movement Massage zijn:
- geen doel
- bewustzijn; hier en nu zijn
- seksuele energie gebruiken en het naar boven bewegen, het transformeren in plaats van het los te laten en kwijt te raken (zoals het doel zou zijn bij erotische massage)
 - de aanwezigheid van liefde

De Tantra Movement Massage workshop is verdeeld in twee delen, waarbij het tweede deel verschilt per geslacht.

1. Intro - volledige lichaamsmassage wanneer we de energie voorbereiden voor de dingen die komen…


2. a) Yoni massage
    b) Lingam massage


Yoni en lingam massages worden op andere manieren gebruikt bij andere soorten tantrische massage. Er zijn veel belangrijke redenen voor het masseren van de genitaliën.
Dankzij yoni en lingam massage kun je hogere soorten orgasme en extase onderzoeken dan het typische piekorgasme, wat je zou kunnen vergelijken als een crèche ten opzichte van een universiteit :)

Naast een grote bron van plezier, kan yoni massage de grootste bron van heling zijn voor vrouwen. Er zijn daar veel punten waar vroegere herinneringen opgeslagen liggen, tezamen met emotionele pijn, conditioneringen, vooroordelen, zorgen, angsten, boosheden, etc. De meeste daarvan zijn enorm verbonden met onze seksualiteit.

Lingam massage, vooral wanneer het op neo tantrische wijze gedaan wordt, geeft mannen een prachtige kans om te leren, te oefenen en het ontvangende deel van hun wezen te ervaren. Dit, tezamen met het naar boven brengen van energie en extase, kan het hart van de man openen – iets wat in de hedendaagse wereld heel erg nodig is, niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen en om mooi de liefde te bedrijven.

Het is niet algemeen bekend dat de yoni en lingam de meest reflexologische zones in het menselijk lichaam zijn. Door de verschillende delen ervan te stimuleren brengen we gezondheid naar alle delen van het lichaam.

Voor mij is een van de belangrijkste aspecten van Neo Tantrische Massage om het vanuit het hart te doen.No comments:

Post a Comment